Algemene voorwaarden Riderslifestyle Academy

1. Organisatie en Werkwijze

1.1 Professionele Regie
Bij Riderslifestyle Academy worden alle trainingen en rijlessen uitgevoerd onder professionele regie. Dit betekent dat elke activiteit wordt georganiseerd en begeleid door ervaren trainers en instructeurs, die ervoor zorgen dat de trainingen voldoen aan de hoogste standaarden. Onze structuur is ontworpen om een gestructureerde en efficiënte uitvoering te waarborgen.

1.2 Focus op Kwaliteit
Onze focus ligt altijd op kwaliteit. Dit omvat:
Kwaliteitsborging: Wij evalueren en verbeteren voortdurend onze trainingsmethoden en -materialen om ervoor te zorgen dat zij aansluiten bij de laatste ontwikkelingen in de rijopleiding en training.
Gecertificeerde Trainers: Onze trainers zijn hoogopgeleid en gecertificeerd. Ze hebben niet alleen de benodigde kennis, maar ook ervaring in het onderwijzen van leerlingen in een veilige en ondersteunende omgeving.

1.3 Klanttevredenheid
Klanttevredenheid staat centraal in onze organisatie. We zetten ons in om:
Luisteren naar Feedback: We verzamelen actief feedback van onze leerlingen en opdrachtgevers om onze diensten voortdurend te verbeteren.
Persoonlijke Aandacht: Iedere leerling krijgt de persoonlijke aandacht die hij of zij verdient. Dit zorgt voor een betere leerervaring en verhoogt de kans op succes.

1.4 Veilige Leeromgeving
Wij streven naar een veilige en leerzame omgeving. Dit omvat:
Veiligheidseisen: Alle trainingen en rijlessen voldoen aan de geldende veiligheidseisen en -normen, zodat leerlingen zich volledig kunnen concentreren op hun ontwikkeling.
Risicobeheersing: We nemen proactieve maatregelen om risico’s te minimaliseren en een veilige leeromgeving te waarborgen.

1.5 Transparante Communicatie
Een open en transparante communicatie is essentieel voor ons werkproces. Dit betekent dat:
Duidelijke Informatie: Leerlingen en opdrachtgevers worden altijd tijdig geïnformeerd over belangrijke zaken, zoals trainingstijden, inhoud en eventuele wijzigingen.
Toegankelijkheid: Onze trainers en medewerkers zijn altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen, zodat iedereen zich gehoord voelt.

1.6 Flexibiliteit
Wij begrijpen dat iedere leerling en opdrachtgever unieke behoeften heeft. Daarom bieden wij:
Aanpasbare Trainingsprogramma’s: Onze programma’s kunnen worden aangepast aan de specifieke wensen en omstandigheden van de leerling of opdrachtgever.
Flexibele Planning: Wij werken samen met leerlingen en opdrachtgevers om een geschikte planning te realiseren die aansluit bij hun agenda.

1.7 Samenwerking met Opdrachtgevers
Wij geloven in een sterke samenwerking met onze opdrachtgevers. Dit houdt in dat:
Actieve Betrokkenheid: We betrekken opdrachtgevers bij het proces, zodat hun input en wensen worden meegenomen in de uitvoering van de trainingen.
Resultaatgericht: Onze samenwerking is gericht op het behalen van concrete resultaten en het realiseren van de leerdoelen van de leerlingen.

1.8 Evaluatie en Verbetering
Na afloop van elke training of rijles evalueren wij de uitvoering. Dit omvat:
Feedback sessies: Zowel leerlingen als trainers geven feedback over de training, wat ons helpt bij het verbeteren van onze diensten.
Continue Verbetering: Op basis van de evaluaties werken we aan continue verbetering van onze processen en programma’s, zodat we onze kwaliteit hoog kunnen houden.

1.9 Slotbepaling
Met deze organisatie en werkwijze bevestigt Riderslifestyle Academy zijn toewijding aan een professionele, veilige en klantgerichte benadering, gericht op het leveren van de best mogelijke leerervaring voor al onze leerlingen.

2. Geheimhouding

2.1 Vertrouwelijkheid
Bij Riderslifestyle Academy hechten wij grote waarde aan de vertrouwelijkheid van alle informatie die wij verzamelen en gebruiken. Dit omvat gegevens van leerlingen, trainingsevaluaties en andere gevoelige informatie die tijdens onze samenwerking kan worden gedeeld.

2.2 Toepassingsgebied
Alle informatie die wij gebruiken voor de ontwikkeling van trainingen, het uitvoeren van rijlessen en het bieden van andere diensten, blijft strikt vertrouwelijk. Dit geldt niet alleen voor persoonlijke gegevens, maar ook voor strategische en operationele informatie die van invloed kan zijn op onze diensten.

2.3 Beperkingen van Informatiegebruik
Onze medewerkers en instructeurs zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en na te leven. Dit houdt in dat:
Geen delen met Derden: Informatie wordt niet zonder expliciete toestemming van de betrokken partijen aan derden gedeeld.
Interne Toegang: Toegang tot vertrouwelijke informatie is beperkt tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.

2.4 Uitzonderingen
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om vertrouwelijke informatie te delen. Dit gebeurt alleen in de volgende situaties:
Wettelijke Verplichtingen: Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie te delen met autoriteiten of in het kader van juridische procedures.
Toestemming: Wanneer expliciete toestemming is verkregen van de betrokken partij.

2.5 Beveiliging van Informatie
Wij nemen de nodige maatregelen om vertrouwelijke informatie te beveiligen. Dit omvat:
Digitale Beveiliging: Gebruik van beveiligde systemen en encryptie om gevoelige gegevens te beschermen.
Fysieke Beveiliging: Beperkingen in de toegang tot fysieke documenten en trainingsruimtes waar vertrouwelijke informatie kan worden behandeld.

2.6 Klachten en Schendingen
Indien er een vermoeden is van schending van deze geheimhoudingsplicht, wordt dit onmiddellijk onderzocht. Betrokken partijen kunnen zich wenden tot de directie van Riderslifestyle Academy om dit te melden. Wij zullen passende maatregelen nemen om de situatie te onderzoeken en op te lossen.

2.7 Duur van de Geheimhoudingsplicht
De geheimhoudingsplicht blijft van kracht, zelfs na beëindiging van de samenwerking. Dit zorgt ervoor dat alle informatie die tijdens de samenwerking is gedeeld, te allen tijde vertrouwelijk blijft.

Met deze geheimhouding voorwaarden willen we een veilige en vertrouwelijke omgeving creëren voor al onze leerlingen en partners. Vertrouwen is essentieel voor een succesvolle samenwerking, en wij zetten ons in om dit vertrouwen te waarborgen.

3. Kwaliteit

3.1 Kwaliteitsgarantie
Riderslifestyle Academy staat garant voor de hoge kwaliteit van al onze trainingen en rijlessen. Wij zijn toegewijd aan het bieden van een leeromgeving die de ontwikkeling van rijvaardigheden bevordert en zorgt voor een veilige leerervaring.

3.2 Gecertificeerde Trainers
Al onze trainers zijn goed opgeleid, gecertificeerd en beschikken over de nodige ervaring in het geven van rijlessen en trainingen. Dit waarborgt dat de kennis en vaardigheden die worden overgedragen aan onze leerlingen van het hoogste niveau zijn. Onze trainers blijven zich bovendien continu ontwikkelen door middel van nascholing en bijscholing.

3.3 Vervanging bij Uitval
In het geval dat een trainer of adviseur onverhoopt uitvalt, doet Riderslifestyle Academy er alles aan om een gelijkwaardige vervanger te regelen. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de specifieke behoeften van de leerlingen, zodat de continuïteit van de training gewaarborgd blijft.

3.4 Evaluatie van Trainingen
Wij voeren regelmatig evaluaties uit van onze trainingen en rijlessen. Dit houdt in dat we feedback van leerlingen en trainers verzamelen om onze programma’s continu te verbeteren. De evaluaties helpen ons om eventuele tekortkomingen tijdig te signaleren en aan te pakken.

3.5 Leerlinggerichte Benadering
Bij Riderslifestyle Academy staat de leerling centraal. We streven ernaar om elke training af te stemmen op de individuele behoeften en leerdoelen van de leerling. Dit houdt in dat we persoonlijke aandacht bieden en de voortgang van elke leerling nauwlettend volgen.

3.6 Kwaliteit’s monitoring
Om de kwaliteit van onze trainingen te waarborgen, maken we gebruik van een kwaliteit monitoringssysteem. Dit systeem stelt ons in staat om gegevens te verzamelen over de effectiviteit van onze trainingen en om gerichte verbeteringen door te voeren waar nodig.

3.7 Tevredenheid garantie
We streven naar volledige tevredenheid van onze leerlingen. Indien een leerling ontevreden is over een training of rijles, kunnen zij dit direct aan ons kenbaar maken. Riderslifestyle Academy staat open voor feedback en biedt oplossingen om de situatie te verbeteren.

3.8 Slotbepaling
Met deze kwaliteitsgarantie bevestigt Riderslifestyle Academy zijn toewijding aan het leveren van een uitstekende leerervaring, zodat onze leerlingen de beste basis krijgen voor hun toekomstige rijvaardigheden.

4. Uitvoering

4.1 Start van de Uitvoering
De uitvoering van een training of rijles begint pas nadat de offerte door de opdrachtgever is geaccepteerd. Dit kan plaatsvinden via ondertekening van de offerte of door akkoord per e-mail. Deze stap is essentieel om duidelijke afspraken en verwachtingen te scheppen tussen Riderslifestyle Academy en de opdrachtgever.

4.2 Voorbereidingstijd
Er geldt een minimale voorbereidingstijd van één maand, gerekend vanaf de ontvangst van de acceptatie van de offerte. Deze termijn is nodig om ervoor te zorgen dat alle benodigde materialen, middelen en trainers beschikbaar zijn en dat de training of rijles optimaal kan worden voorbereid. Indien een andere termijn gewenst is, kan dit in overleg met de opdrachtgever worden besproken.

4.3 Planning van Trainingen
De specifieke data en tijden voor de trainingen of rijlessen worden in overleg met de opdrachtgever en de betrokken trainer(s) vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat de planning aansluit bij de wensen en beschikbaarheid van alle partijen. Riderslifestyle Academy doet zijn best om een flexibele en haalbare planning aan te bieden.

4.4 Communicatie
Gedurende de voorbereiding en uitvoering van de training of rijles houdt Riderslifestyle Academy de opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de voortgang. Dit omvat updates over de planning, eventuele wijzigingen en andere relevante informatie die van invloed kan zijn op de training.

4.5 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde informatie en materialen die essentieel zijn voor de uitvoering van de training of rijles. Dit kan onder meer bestaan uit het aanleveren van specifieke wensen, deelnemerslijsten en eventuele benodigde documenten.

4.6 Wijzigingen in de Uitvoering
Indien er tijdens de voorbereiding of uitvoering van de training wijzigingen nodig zijn, zoals aanpassingen in de planning of het curriculum, zal Riderslifestyle Academy dit in overleg met de opdrachtgever bespreken. Transparante communicatie is hierbij van groot belang om onduidelijkheden te voorkomen.

4.7 Begeleiding en Ondersteuning
Tijdens de uitvoering van de training of rijles staat Riderslifestyle Academy klaar om ondersteuning te bieden waar nodig. Dit omvat het beschikbaar stellen van hulpmiddelen, materialen en extra begeleiding aan de leerlingen, zodat zij optimaal kunnen profiteren van de training.

4.8 Evaluatie en Feedback
Na de uitvoering van de training of rijles zal er ruimte zijn voor evaluatie en feedback van zowel de leerlingen als de opdrachtgever. Deze feedback is cruciaal voor het verbeteren van toekomstige trainingen en voor het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening.

4.9 Slotbepaling
Met deze uitvoeringseisen bevestigt Riderslifestyle Academy zijn toewijding aan een professionele, gestructureerde en transparante aanpak, zodat elke training en rijles een waardevolle ervaring voor de deelnemers wordt.

5. Prijzen

5.1 Inclusief Kosten
Bij Riderslifestyle Academy zijn de prijzen voor onze trainingen transparant en omvatten ze alle benodigde kosten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen precies weten waar ze voor betalen. De volgende kosten zijn standaard inbegrepen in de trainingsprijs:
Trainingsmaterialen: Alle benodigde leermiddelen, handboeken en digitale bronnen die nodig zijn voor een effectieve training.
Honoraria van Trainers: De vergoeding voor onze hooggekwalificeerde instructeurs die de trainingen verzorgen.
Verblijfskosten: Indien van toepassing, zijn de kosten voor verblijf van instructeurs tijdens de training inbegrepen.
Voorbereiding en Coördinatie: Alle werkzaamheden die voorafgaand aan de training worden uitgevoerd, zoals planning en organisatie, zijn in de prijs verwerkt.

5.2 Faciliteiten
Daarnaast zijn de volgende faciliteiten ook bij de prijs inbegrepen:
Lesruimte: Toegang tot geschikte en goed uitgeruste leslokalen waar de theorie- en praktijklessen worden gegeven.
Voertuigen: Het gebruik van onze lesvoertuigen, die voldoen aan alle veiligheidseisen en in uitstekende staat verkeren.
Audiovisuele Hulpmiddelen: Toegang tot audiovisuele apparatuur en materialen die tijdens de training worden gebruikt om de leerervaring te optimaliseren.

5.3 Uitzonderingen
Indien er specifieke afspraken zijn gemaakt die afwijken van de standaardvoorwaarden, worden deze duidelijk vastgelegd in de offerte of contract. Dit kan betrekking hebben op:
Speciale Trainingsprogramma’s: Voor maatwerktrajecten kunnen andere kostenstructuren gelden.
Externe Locaties: Wanneer trainingen op externe locaties worden gegeven, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

5.4 Betaling en Facturering
De facturering van de trainingskosten gebeurt bij aanvang van de training. Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de betalingstermijnen en -methoden:
Betalingstermijn: Het volledige factuurbedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
Betaalmethoden: Wij bieden verschillende betaalmethoden aan, zoals bankoverschrijving, iDeal en contante betalingen, zodat het proces zo eenvoudig mogelijk is.

5.5 Wijzigingen in Prijzen
Riderslifestyle Academy behoudt zich het recht voor om prijzen te herzien in geval van veranderingen in kostenstructuren, wetgeving of andere externe factoren. Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd aan de leerlingen, organisaties en of Samenwerkende organisatie

5.6 Transparantie en Informatie
Bij vragen over de prijsstelling of de inbegrepen kosten kunnen leerlingen altijd contact opnemen met onze klantenservice. Wij streven naar volledige transparantie en willen ervoor zorgen dat onze leerlingen goed geïnformeerd zijn over alle financiële aspecten van hun opleiding.

Met deze heldere uitleg over onze prijzen willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen met een gerust hart aan hun opleiding kunnen beginnen, wetende dat zij niet voor verrassingen komen te staan.

6. Offerte

6.1 Geldigheidsduur
Bij Riderslifestyle Academy zijn offertes essentieel voor een transparante en duidelijke samenwerking. Alle offertes zijn 30 dagen geldig, wat betekent dat leerlingen binnen deze periode kunnen beslissen of ze gebruik willen maken van onze diensten. Dit biedt hen de mogelijkheid om de offerte zorgvuldig te overwegen en eventuele vragen te stellen.

6.2 Rijopleidingen
Voor rijopleidingen hanteren wij specifieke voorwaarden:
Praktijkgedeelte: De prijzen voor het praktijkgedeelte van de rijopleiding blijven 90 dagen geldig, te rekenen vanaf het moment dat de leermiddelen zijn verstrekt. Dit geeft leerlingen de tijd om zich voor te bereiden en hun rijlessen in te plannen zonder zich zorgen te maken over prijsverhogingen.

6.3 Aanpassing van Offertes
Indien de offerte niet binnen de geldigheidsperiode wordt geaccepteerd, behoudt Riderslifestyle Academy zich het recht voor om de offerte opnieuw te beoordelen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de prijzen of voorwaarden. Leerlingen worden tijdig geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

6.4 Inhoud van de Offerte
Een offerte van Riderslifestyle Academy bevat altijd de volgende elementen:
Duidelijke omschrijving van de diensten: Wat de leerling kan verwachten van de trainingen en rijlessen.
Prijsopgave: Een transparante en gedetailleerde prijsopgave voor de aangeboden diensten.
Tijdslijnen: Informatie over de verwachte tijdsduur van de trainingen en rijlessen.
Algemene voorwaarden: Verwijzing naar onze algemene voorwaarden waarin alle relevante informatie en regels zijn vastgelegd.

6.5 Acceptatieproces
Om de offerte te accepteren, dient de leerling:
De offerte te ondertekenen of een akkoord per e-mail te bevestigen.
Bij voorkeur binnen de geldigheidsduur van 30 dagen te reageren om gebruik te maken van de aangeboden prijzen en voorwaarden.

6.6 Wijzigingen en Speciale Verzoeken
Indien leerlingen speciale verzoeken hebben of aanpassingen wensen aan de offerte, kunnen zij dit voorafgaand aan de acceptatie kenbaar maken. Riderslifestyle Academy is bereid om in overleg aanpassingen te doen, mits dit binnen redelijke grenzen blijft.

6.7 Transparantie en Vragen
Leerlingen worden aangemoedigd om bij vragen of onduidelijkheden over de offerte contact op te nemen. Ons team staat klaar om alle vragen te beantwoorden en te zorgen voor een soepele start van de opleiding.

7. Facturering en Betaling

7.1 Facturering
Facturering vindt plaats bij de aanvang van de training of rijlessen. Op dat moment ontvangt de leerling een duidelijke en gespecificeerde factuur, waarin alle kosten en diensten zijn vermeld. Dit zorgt voor transparantie en helderheid.

7.2 Betalingstermijn
Het volledige factuurbedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Dit is een standaard betalingstermijn die ervoor zorgt dat zowel de academy als de leerlingen op een gestructureerde manier kunnen werken.

7.3 Betalingsvoorwaarden
Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn leerlingen verplicht om binnen de gestelde termijn te betalen. Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om:
Aanvullende kosten: Dit kunnen bijvoorbeeld administratiekosten zijn die in rekening worden gebracht voor late betalingen.
Opschorting van diensten: Indien de betaling uitblijft, kunnen wij de uitvoering van de diensten, zoals rijlessen of trainingen, tijdelijk opschorten totdat de betaling is ontvangen.

7.4 Betaalmethodes
Wij bieden verschillende betaalmethodes aan, zodat het proces voor onze leerlingen zo eenvoudig mogelijk is. Enkele van de beschikbare betaalmethoden zijn:
Automatische incasso: Voor een gemakkelijke en zorgeloze betaling.
Bankoverschrijving: Leerlingen kunnen het bedrag zelf overmaken naar ons rekeningnummer.
Online betalingen: Veilig en snel via verschillende online betaalplatformen.

7.5 Bevestiging van Betaling
Na ontvangst van de betaling ontvangt de leerling een bevestiging. Dit is belangrijk voor zowel de Academy als de leerling om te zorgen dat alle financiële afspraken correct zijn nagekomen.

7.6 In geval van Betalingsproblemen
Als een leerling problemen ondervindt met het voldoen aan de betalingsverplichtingen, wordt aangeraden om tijdig contact op te nemen met onze administratie. Wij staan open voor een gesprek om tot een oplossing te komen, zoals het opzetten van een betalingsregeling.

7.7 Consequenties van Niet Betalen
Bij herhaaldelijke of structurele betalingsproblemen kunnen we genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen om het verschuldigde bedrag te incasseren. Dit willen we uiteraard vermijden, daarom is communicatie in dergelijke gevallen van groot belang.

8. Annulering door Opdrachtgever

8.1 Annulering’s beleid
Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om trainingen te annuleren, maar dienen zich te houden aan de volgende annulering’s voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld om zowel de belangen van de opdrachtgever als die van Riderslifestyle Academy te beschermen.

8.2 Vergoedingen bij Annulering
Bij annulering zijn opdrachtgevers de volgende vergoedingen verschuldigd:
Annulering tot 2 weken voor de start:
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de geplande start van de training, is de opdrachtgever 50% van de offerteprijs verschuldigd. Dit stelt ons in staat om de voorbereidingskosten te dekken.
Annulering tot 1 week voor de start:
Bij annulering binnen 7 tot 14 dagen voor de start van de training, is de opdrachtgever 80% van de offerteprijs verschuldigd. Deze regeling compenseert de reeds gemaakte kosten en de verloren mogelijkheid om andere deelnemers te verwelkomen.
Annulering binnen 1 week voor de start:
Bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de training is de opdrachtgever 100% van de offerteprijs verschuldigd. Dit is noodzakelijk om de kosten van de voorbereidingen en planning te dekken.

8.3 Te Laat Verschijnen
Toegang Weigeren: Indien een deelnemer te laat verschijnt op de training, behoudt Riderslifestyle Academy zich het recht voor om de toegang te weigeren. In dit geval worden de kosten voor de training volledig in rekening gebracht, omdat de voorbereiding en organisatie al hebben plaatsgevonden.

8.4 Uitzonderingen op de Regels
In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of andere onvoorziene gebeurtenissen, kan een verzoek tot annulering worden ingediend. Dit verzoek wordt beoordeeld op basis van de omstandigheden en kan leiden tot een aanpassing van de annuleringskosten.

8.5 Annulering’s procedure
Schriftelijke Annulering: Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan, bij voorkeur per e-mail, zodat er een duidelijke administratie van de annulering is.
Bevestiging van Annulering: Riderslifestyle Academy zal de annulering bevestigen, zodat beide partijen helderheid hebben over de status van de annulering en de eventuele kosten.

8.6 Slotopmerking
Door deze annulering voorwaarden te hanteren, waarborgt Riderslifestyle Academy een transparante en eerlijke procedure voor zowel opdrachtgevers als onszelf. Dit draagt bij aan een professionele samenwerking en zorgt ervoor dat we ons kunnen blijven richten op het leveren van hoogwaardige trainingen.

9. Annulering Rijlessen

9.1 Algemene Verplichtingen
Leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijlessen. Dit is essentieel voor een gestructureerde en effectieve rijopleiding. Bij niet-naleving van deze afspraken kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

9.2 Annulering en Kosten
Indien een leerling niet op de afgesproken datum, tijd of plaats kan verschijnen zonder tijdige annulering, is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit geldt ook als de leerling om persoonlijke redenen niet kan deelnemen.

9.3 Tijdige Annulering
Om extra kosten te voorkomen, dient een annulering minimaal 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken lestijd te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch tijdens kantooruren. Annuleringen via e-mail of WhatsApp worden niet geaccepteerd.

9.4 Geldige Redenen voor Annulering
indien er sprake is van een geldige reden voor annulering, zoals:
Ziekte: De leerling moet een ziekteverklaring overleggen.
Familieomstandigheden: Bijvoorbeeld bij een overlijden in de familie.
Onvoorziene omstandigheden: Bijvoorbeeld als het lesvoertuig niet beschikbaar is.
In dergelijke gevallen kunnen er geen kosten in rekening worden gebracht, mits de leerling tijdig en op de juiste manier annuleert.

9.5 Annulering procedure
De annulering dient altijd telefonisch te geschieden, bij voorkeur door een medewerker van Riderslifestyle Academy. Dit waarborgt dat de annulering direct en correct wordt verwerkt.

9.6 Consequenties bij Laat Annuleren

Indien de leerling de rijles binnen één werkdag (24 uur) voor de afgesproken lestijd annuleert, is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd. Ook als de instructeur tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of de leerling zich niet meldt bij de rijschool, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.

9.7 Bijzondere Omstandigheden
In geval van bijzondere of buitengewone omstandigheden kan Riderslifestyle Academy in overleg met de leerling besluiten om af te wijken van deze annulering eisen. Dit is volledig ter beoordeling van de Academy.

9.8 Lesauto Wachtperiode
De lesauto blijft maximaal 15 minuten wachten op de leerling. Indien de leerling te laat is, wordt de toegang geweigerd en wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht. Het is daarom van groot belang dat leerlingen tijdig aanwezig zijn.

10. Wijzigen en Annuleren door Riderslifestyle Academy
Riderslifestyle Academy kan trainingen annuleren of wijzigen bij zwaarwegende omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden of onvoldoende aanmeldingen.

11. Rijexamen en Offertes

11.1 Kosten voor Rijexamens
Alle kosten gerelateerd aan rijexamens, inclusief aanvragen voor toetsen en herexamens, dienen te worden voldaan op het moment van aanvraag. Dit zorgt ervoor dat het proces efficiënt verloopt en dat er geen vertragingen ontstaan.

11.2 Annulering van Examens
Annulering van rijexamens is alleen mogelijk als de exameninstantie dit toestaat. In dergelijke gevallen moeten leerlingen de annulering tijdig doorgeven, zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en procedures van de exameninstantie.

11.3 Voorwaarden voor Annulering
Bij Annulering door de Leerling:
De leerling moet tijdig contact opnemen met Riderslifestyle Academy om de annulering door te geven.
Annuleringen die binnen de door de exameninstantie gestelde termijn plaatsvinden, kunnen doorgaans zonder extra kosten worden verwerkt.
Bij Annulering door de Exameninstantie:
Indien de exameninstantie het examen annuleert om redenen zoals slechte weersomstandigheden, zal Riderslifestyle Academy geen extra kosten in rekening brengen.
Een nieuwe examenafspraak zal door de exameninstantie worden geregeld.

11.4 Herexamens
Voor herexamens gelden dezelfde voorwaarden als voor de reguliere examens. De kosten voor herexamens moeten bij aanvraag worden voldaan, en annuleringen dienen te worden gemeld volgens de richtlijnen van de exameninstantie.

11.5 Afmeldingen
Indien een leerling zich afmeldt voor een examen, is het van belang dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven. Riderslifestyle Academy zal in dit geval de leerling op de hoogte stellen van de eventuele kosten of procedures die hieraan verbonden zijn.

11.6 Betalingsvoorwaarden
Alle betalingen voor rijexamens en bijbehorende kosten dienen te worden voldaan voor de aanvang van het examen. Bij niet-betaling kan deelname aan het examen worden geweigerd, en zal de leerling verantwoordelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende kosten.

11.7 Klant communicatie
Riderslifestyle Academy zorgt ervoor dat leerlingen goed geïnformeerd zijn over de kosten, voorwaarden en procedures met betrekking tot rijexamens. Wij moedigen onze leerlingen aan om bij vragen of onduidelijkheden altijd contact met ons op te nemen.

11.8 Kwaliteit en Voorbereiding
Wij zetten ons in om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun examens, zodat zij met vertrouwen kunnen deelnemen. Dit omvat toegang tot alle benodigde leermiddelen en ondersteuning tijdens de opleiding.

Met deze richtlijnen willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen goed voorbereid zijn op hun rijexamens en dat het proces soepel en transparant verloopt.

12. Vrijwaring

12.1 Vrijwaring van Aanspraken
Riderslifestyle Academy vrijwaart de leerling van aanspraken van derden die voortvloeien uit deelname aan rijlessen en trainingen. Dit houdt in dat leerlingen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel die derden zouden kunnen claimen als gevolg van hun deelname aan onze diensten, mits er geen sprake is van grove schuld of nalatigheid.

12.2 Uitzonderingen
De vrijwaring geldt niet in de volgende gevallen:
Grove Schuld: Indien de leerling opzettelijk of met grove nalatigheid handelt, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun acties.
Gebruik van Middelen: Bij gebruik van alcohol, drugs of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, vervalt de vrijwaring. In dergelijke gevallen is de leerling zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die hierdoor ontstaat.

12.3 Verantwoordelijkheid van de Leerling
Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om ervoor te zorgen dat zij te allen tijde in staat zijn om veilig deel te nemen aan rijlessen en examens. Dit omvat:
Het zich onthouden van het gebruik van alcohol of drugs vóór of tijdens rijlessen.
Het zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid, zodat zij adequaat kunnen reageren in verkeerssituaties.

12.4 Informatie en Voorlichting
Riderslifestyle Academy biedt duidelijke informatie en voorlichting aan leerlingen over de risico’s en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het deelnemen aan rijlessen en examens. Dit omvat het belang van verantwoordelijk gedrag en het naleven van verkeersregels.

12.5 Aansprakelijkheid voor Schade
In het geval dat er schade of letsel ontstaat als gevolg van het gedrag van de leerling dat buiten de controle van Riderslifestyle Academy valt, is de leerling aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en claims. Dit betreft onder andere:
Schade aan voertuigen of materialen.
Letsel aan derden of aan de leerling zelf.

12.6 Communicatie van Incidenten
Indien er zich een incident voordoet tijdens een rijles of examen, dient de leerling dit onmiddellijk te melden aan de instructeur en Riderslifestyle Academy. Dit stelt ons in staat om de situatie adequaat te beoordelen en de nodige stappen te ondernemen.

12.7 Klachtenprocedure
Mocht er sprake zijn van een geschil of onduidelijkheid omtrent de vrijwaring, dan kan de leerling gebruik maken van de klachtenprocedure van Riderslifestyle Academy. Deze procedure is ontworpen om geschillen op een eerlijke en transparante manier op te lossen.

12.8 Slotbepaling
Met deze vrijwaring beoogt Riderslifestyle Academy een veilige en verantwoorde omgeving te creëren voor al onze leerlingen, zodat zij zich kunnen concentreren op het leren en ontwikkelen van hun rijvaardigheden zonder zich zorgen te maken over ongegronde aanspraken van derden.

13. Klachten

13.1 Indienen van Klachten
Bij Riderslifestyle Academy streven we naar de hoogste kwaliteit van onze diensten. Mocht u desondanks een klacht hebben, dan kunt u deze indienen bij de directie. Wij nemen alle feedback serieus en streven ernaar om elke klacht zorgvuldig te behandelen.

13.2 Klachtenprocedure
Om de afhandeling van klachten te vergemakkelijken, hebben wij een duidelijke klachtenprocedure opgesteld. Deze procedure is op verzoek beschikbaar en omvat de volgende stappen:
Indiening: Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail of post. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, contactgegevens en een beschrijving van de klacht.
Bevestiging: U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van uw klacht.
Onderzoek: De directie zal uw klacht zorgvuldig onderzoeken. Dit kan inhouden dat er gesprekken worden gevoerd met betrokkenen of dat aanvullende informatie wordt verzameld.
Reactie: U ontvangt binnen 14 werkdagen na de bevestiging een schriftelijke reactie op uw klacht, waarin de bevindingen en eventuele acties worden toegelicht.
13.3 Vervolgstappen
Indien u niet tevreden bent met de reactie op uw klacht, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de reactie opnieuw contact opnemen met de directie. Wij zullen dan een herziening van uw klacht uitvoeren.

13.4 Vertrouwelijkheid
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de klacht en worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.

13.5 Verbeter maatregelen
Op basis van de ontvangen klachten kan Riderslifestyle Academy besluiten om verbeter maatregelen door te voeren. Dit kan variëren van aanpassing van trainingsmethoden tot herziening van materialen.

13.6 Klanttevredenheid
Wij waarderen de feedback van onze leerlingen en klanten, en beschouwen klachten als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Samen streven we naar een optimale leerervaring voor iedereen.

Met deze klachtenprocedure willen wij ervoor zorgen dat uw ervaringen serieus worden genomen en dat we blijven werken aan de kwaliteit van onze opleidingen en diensten.

14. Intellectuele Eigendom

14.1 Auteursrechtelijke Bescherming
Alle trainingsmaterialen, inclusief handboeken, digitale content, presentaties en andere leermiddelen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat deze materialen eigendom zijn van Riderslifestyle Academy en dat het gebruik ervan onderhevig is aan specifieke regels en voorwaarden.

14.2 Beperkingen van Gebruik
De deelnemers en andere betrokkenen mogen de trainingsmaterialen niet zonder expliciete schriftelijke toestemming van Riderslifestyle Academy:
Openbaar maken: Het delen of publiceren van materialen in welke vorm dan ook (digitaal of fysiek) is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
Vermenigvuldigen: Het kopiëren of reproduceren van materialen voor eigen gebruik of verspreiding is strikt verboden.
Aanpassen: Het wijzigen of bewerken van de materialen is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is verkregen.

14.3 Toestemming voor Gebruik
Indien deelnemers of derden gebruik willen maken van de trainingsmaterialen voor specifieke doeleinden, dienen zij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen bij Riderslifestyle Academy. Deze verzoeken worden op individuele basis beoordeeld.

14.4 Uitzonderingen
In bepaalde gevallen kunnen er uitzonderingen zijn voor het gebruik van materialen, zoals voor educatieve doeleinden binnen de eigen organisatie of voor intern gebruik. Deze uitzonderingen zijn echter altijd onderhevig aan goedkeuring door Riderslifestyle Academy.

14.5 Consequenties van Schending
Schending van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Riderslifestyle Academy kan leiden tot juridische stappen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, claims voor schadevergoeding en verbod op verder gebruik van de materialen.

14.6 Feedback en Samenwerking
Riderslifestyle Academy waardeert feedback over de trainingsmaterialen en moedigt samenwerking aan. Deelnemers kunnen voorstellen doen voor verbetering of aanvulling van de materialen, zolang deze voorstellen niet inbreuk maken op de auteursrechten.

14.7 Intellectuele Eigendom van Deelnemers
Eventuele originele bijdragen of werken die door deelnemers tijdens de training worden ontwikkeld, blijven eigendom van de deelnemer, tenzij anders overeengekomen. Riderslifestyle Academy kan echter het recht behouden om deze bijdragen te gebruiken voor educatieve doeleinden, mits de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Met deze richtlijnen willen wij bij Riderslifestyle Academy de waarde van onze materialen beschermen en een respectvolle omgang met intellectuele eigendom waarborgen.

15. Algemeen Voorbehoud

15.1 Behoud van Wijzigingen
Riderslifestyle Academy behoudt zich het recht voor om trainingen, leermiddelen en opleidingsmaterialen te actualiseren en te wijzigen. Dit gebeurt met het doel de kwaliteit van onze opleidingen voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de laatste normen en regelgeving.

15.2 Kwaliteitsverbetering
De actualisering van trainingen kan betrekking hebben op:
Inhoudelijke Aanpassingen: Het aanpassen van de cursusinhoud om nieuwe inzichten, technieken of regelgeving te integreren.
Methodologische Veranderingen: Het implementeren van nieuwe didactische methoden en technologieën die de leerervaring verbeteren.
Materiaalupdates: Het gebruik van nieuwe of verbeterde leermaterialen, zoals handboeken, digitale tools of audiovisuele middelen.

15.3 Informatievoorziening
Deelnemers worden tijdig geïnformeerd over belangrijke wijzigingen in de trainingen of materialen. Dit stelt hen in staat zich goed voor te bereiden en optimaal gebruik te maken van de aangeboden kennis en vaardigheden.

15.4 Overgangsregeling
Indien wijzigingen in trainingen of materialen plaatsvinden, kan er een overgangsregeling worden aangeboden voor deelnemers die al zijn ingeschreven. Dit kan inhouden:
Overgangsperiode: Een periode waarin zowel oude als nieuwe materialen beschikbaar zijn.
Vervangende Trainingen: Mogelijkheid tot deelname aan alternatieve trainingen om ervoor te zorgen dat deelnemers aan de nieuwe eisen voldoen.

15.5 Uitsluiting van Aansprakelijkheid
Riderslifestyle Academy is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de actualisering van trainingen of materialen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van hun kennis en vaardigheden in lijn met de meest actuele informatie.

15.6 Feedback en Suggesties
Wij moedigen deelnemers aan om feedback en suggesties te geven over trainingen en materialen. Dit helpt ons om ons aanbod continu te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze leerlingen.

Met dit voorbehoud willen wij bij Riderslifestyle Academy een flexibele en responsieve leeromgeving creëren die inspeelt op veranderingen in de sector en de behoeften van onze deelnemers.

16. Aansprakelijkheid

6.1 Beperkingen van Aansprakelijkheid
Riderslifestyle Academy is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit:
Wijzigingen in Trainingsinhoud: Eventuele aanpassingen in de trainingsinhoud die nodig zijn om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen of om te voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving.
Toepassing van het Geleerde: De manier waarop deelnemers het geleerde toepassen in de praktijk, inclusief maar niet beperkt tot verkeerssituaties en rijexamens.

16.2 Eigen Verantwoordelijkheid
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en de toepassing van de verworven kennis en vaardigheden. Wij adviseren deelnemers om:
Verantwoordelijk te Handelen: Altijd veilig en verantwoord te handelen in verkeerssituaties.
Zich Voorbereiden: Zich goed voor te bereiden op trainingen, rijlessen en examens, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de geboden opleiding.

16.3 Uitsluitingen van Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is uitgesloten in de volgende situaties:
Overmacht: Onvoorziene omstandigheden die buiten onze controle liggen, zoals natuurrampen, politieke onrust of pandemieën.
Daden van Derden: Schade veroorzaakt door derden, zoals andere verkeersdeelnemers of externe factoren.

16.4 Maximaal Aansprakelijkheidsbedrag
Indien er desondanks aansprakelijkheid van Riderslifestyle Academy zou ontstaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar wordt uitgekeerd, met een maximum van de door de deelnemer betaalde opleidingskosten.

16.5 Klachten en Geschillen
In geval van klachten of geschillen die voortvloeien uit onze diensten, verzoeken wij deelnemers om deze tijdig bij ons te melden. Wij streven naar een constructieve oplossing en zijn bereid om samen tot een akkoord te komen.

16.6 Advies en Informatie
Hoewel wij ons best doen om accurate en relevante informatie te verstrekken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onvolledige of onjuiste informatie die aan deelnemers is gegeven.

Met deze richtlijnen willen wij bij Riderslifestyle Academy een transparante en veilige omgeving creëren voor al onze deelnemers, zodat zij met vertrouwen aan hun opleiding kunnen beginnen.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Schirrmann

Riderslifestyle

Edvard Munchweg 28

1328 MA Almere